ویزای توریستی سنگاپور

عادی یک ماهه

مدارک: اسکن پاسپورت + اسکن عکس + خرید ۳ شب هتل، زمان صدور ۲۰ روز کاری

news utility law weather mony w clock fly time