ویزای تجاری ایران

تجاری یک ماهه

مدارک:

اسکن پاسپورت مهمان + اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان + ارائه قرارداد با شرکت میزبان، ۱۰ روز کاری (زمان صدور)

news utility law weather mony w clock fly time