ویزای توریستی انگلیس

توریستی ۲ ساله

مدارک: اسکن پاسپورت + فرم سفارت، ۱ روز الی ۱ ماه (زمان صدور)، وقت سفارت از آنکارا به همراه پیکاب ویزا

news utility law weather mony w clock fly time