ویزای توریستی امارات

عادی ۱۴ روزه

مدارک

اسکن پاسپورت + اسکن عکس، ۱۴ روز اقامت، ۷ روز کاری (زمان صدور)

news utility law weather mony w clock fly time