ویزای توریستی امارات

سه ماهه یکبار ورود
قیمت: ۱،۰۵۰،۰۰۰ تومان

مدارک: 

اسکن پاسپورت + چک ضمانت بازگشت به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان، ۸ روز کاری (زمان صدور)

news utility law weather mony w clock fly time