خبرنامه ایمیلی

خبرنامه پیامکی 
عضویت لغو عضویت

powered ByGiro.com

آفریقای جنوبی
راهنمای سفر

kape
گرچه عمر قدیمی‌ترین نشانه‌های حضور انسان در کیپ‌تاون به ۱۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ سال قبل برمی‌گردد...
راهنمای سفر کیپ تاون
کیپ تاون ، آفریقای جنوبی